Resultats

Els principals resultats del SOCC donen resposta als seus objectius bàsics i, per tant, amb una periodicitat anual s’actualitzen les tendències poblacionals i els indicadors multiespecífics, mentre que amb una periodicitat major les dades del SOCC també s’usen per al càlcul de tendències i l’actualització de la distribució a alta resolució. En aquest apartat del web, es detallen els resultats anuals de les tendències i els indicadors.

El primer i més immediat resultat del SOCC són les tendències poblacionals que representen en un valor els canvis en l’abundància relativa de les espècies al llarg del temps.

TENDÈNCIES

Els projectes de seguiment d'ocells ens permeten elaborar diversos indicadors a partir de les tendències de les espècies de determinats hàbitats, i que ens informen del seu estat de conservació.

INDICADORS